หลักสูตรที่เปิดสอน

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2551  และหลักสูตรสถานศึกษา ปี  2556  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถ มศึกษาปีที่  6